Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro účast na vzdělávacích akcích

1 Přihláška k účasti na vzdělávacích akcích

Odesláním přihlášky na vzdělávací akci (semináře, školení apod.) objednatel akceptuje příslušnou obchodní nabídku dodavatele (dále také pořadatel vzdělávací akce nebo jen pořadatel), přičemž souhlasí s těmito obchodními podmínkami a s výší účastnického poplatku (cenou) za účast na vzdělávací akci. Přihláška je platná a účinná okamžikem, kdy byla doručena pořadateli vzdělávací akce na adresu uvedenou v kontaktních údajích nebo okamžikem, kdy byla pořadateli předána osobně. Přihláška může být odeslána prostřednictvím internetu nebo České pošty, a.s. nebo může být předána osobně.

2 Potvrzení o přijetí přihlášky

Přijetí každé přihlášky a její akceptaci potvrdí pořadatel vzdělávací akce e-mailovou zprávou zaslanou na adresu, která je uvedena v přihlášce.

3 Úhrada účastnického poplatku, vystavení a předání faktury

Objednatel obdrží fakturu 14 dní před konáním kurzu, na základě které uhradí poplatek (cenu) za účast na vzdělávací akci převodem na bankovní účet pořadatele. Pokud se jedná o bezplatný seminář, faktura nebude vystavena. Pokud tak neučiní do 10 dnů od obdržení faktury, může pořadatel vzdělávací akce platnost uzavřeného právního vztahu s objednatelem jednostranně zrušit, a to s okamžitou účinností. Tuto skutečnost musí pořadatel oznámit bezodkladně e-mailovou zprávou objednateli.

4 Podmínky stornování přihlášky

Stornuje-li objednatel přihlášku do 15 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování plně akceptuje. Stornuje-li objednatel přihlášku do 3 pracovních dnů před konáním vzdělávací akce, pořadatel toto stornování zčásti akceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento v poloviční výši vrátí. Nevrácená polovina účastnického poplatku (ceny) v takovém případě oprávněně náleží pořadateli vzdělávací akce. Stornuje-li objednatel přihlášku později, než jsou 3 pracovní dny před pořádáním akce, pořadatel vzdělávací akce takové stornování neakceptuje a je-li zaplacen účastnický poplatek, tento poplatek (cenu) objednateli nevrátí. V takovém případě zaplacený poplatek (cena) náleží oprávněně celý pořadateli. Dále platí, že zašle-li objednatel přihlášku, přičemž osoby uvedené na přihlášce, ani jejich náhradníci, se na místo vzdělávací akce nedostaví, je objednatel povinen uhradit pořadateli účastnický poplatek (cenu) bez ohledu na neúčast těchto osob na vzdělávací akci.

5 Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích

Potvrzení o účasti na vzdělávacích akcích, ve formě certifikátu, předá pořadatel osobám, které se zúčastnily vzdělávací akce na místě v průběhu vzdělávací akce.

6 Další ujednání

Pořadatel vzdělávací akce a objednatel se mohou dohodnout na odlišných podmínkách jejich právního vztahu, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, pokud s tím oba projeví souhlas. Takové odlišné smluvní podmínky mají přednost před obecnými obchodními podmínkami.

Vyhrazujeme si právo na změnu termínu v případě, že kurz nebude dostatečně zaplněn nebo z jiného závažného důvodu. Podmínka konání semináře je min 20 závazných objednávek. Potvrzení o konání kurzu obdržíte e-mailovou formou nejméně 14 dní předem.

7 Kontaktní údaje

Consulteco s r.o.
zastoupená Ing.Radkou Vokurkovou
Táborská 922
29301 Mladá Boleslav
IČ 20928451
e-mail: kurzy@consulteco.cz

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: msds@casec.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: info@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940