Závěrečná zpráva z projektu REF-5 k expozičním scénářům

Rozšířené bezpečnostní listy, expoziční scénáře, opatření k řízení rizik a provozní podmínky

první vydání, verze 1.0, 23. 11. 2018

Stručný výtah z kapitoly 3.2 Doporučení pro:

Průmysl:

Ujistit se, že registrační dossiery a připojené zprávy o chemické bezpečnosti jsou pravidelně aktualizovány podle potřeby a v důsledku toho i rozšířené bezpečnostní listy.

Žadatelé o registraci by měli vyvinout větší úsilí při navrhování funkčních (jasných a praktických, specifických pro použití a vysvětlujících) opatření k řízení rizik jako součásti zpráv o chemické bezpečnosti a odpovídajících expozičních scénářů v bezpečnostních listech. Užitečnost těchto informací je nezbytná k pozitivní podpoře potřeb následných uživatelů k řízení rizik dodávaných látek.

Využívání dostupných nástrojů, jako jsou nástroje generované ENES, může přispět ke zlepšení kvality expozičních scénářů/rozšířených bezpečnostních listů. Jedná se také o jednu z akcí navržených v přezkumu Komise REACH (akce 3 "Zlepšení zpracovatelnosti a kvality rozšířených bezpečnostních listů").

Následní uživatelé by měli více pracovat na zlepšení komunikace v dodavatelském řetězci, a poskytovat zpětnou vazbu svým dodavatelům o nesprávných nebo nevhodných informacích v rozšířených bezpečnostních listech.

"Výrobci chemických látek a chemických výrobků" a "Velkoobchod a maloobchod" byly vyhlášeny jako nejvíce nevyhovující. Proto by bylo vhodné, aby příslušné průmyslové organizace zahájily diskusi o cestě k lepšímu plnění svých povinností podle nařízení REACH.

Evropskou komisi:

Z výsledků projektu vyplývá, že k přenosu informací v rámci dodavatelského řetězce již dochází (a to jak směrem dolů, tak nahoru). Stále však existují významné nedostatky v kvalitě podávaných informací. Akce č. 1 v přezkumu Komise REACH21 ("Podporovat aktualizaci registračních dokumentací") vyzývá Komisi, agenturu ECHA a průmysl, aby navrhly způsoby, jak zlepšit aktualizaci dokumentace. Zkušenost z Projektu REF-5 potvrzuje potřebu zavedení účinnějších mechanismů pro aktualizaci zpráv o chemické bezpečnosti, a to jak nových, tak kvalitnějších informací.

Některé z problémů zjištěných při REF-5 mají svůj základ v nařízení REACH samotném, kde formulace a nejednoznačné prohlášení v nařízení vedou k potížím při jejich prosazování.

Zkušenosti z REF-5 o spolupráci mezi ninspektoráty ukázaly, že užší integrace nařízení REACH s jinými právními předpisy (BOZP / Životní prostedí) by byla smysluplnějším a efektivnější m způsobem, jak dosáhnout cílů všech příslušných právních předpisů.

Komise by mohla podpořit malé a střední podniky při zlepšování jejich zpráv o chemické bezpečnosti, protože více než 50% kontrolovaných společností v projektu s úlohou "prvního dodavatele" bylo z řad malých a středních podniků.

S ohledem na bod 3 odst.2 v Přezkumu nařízení REACH, kde se Komise zaměří na "zvážení poskytnutí minimálních požadavků na expoziční scénáře pro látky a směsi v bezpečnostních listech a vznesla požadavek vůči ECHA o vypracování metodiky pro bezpečnostní listy směsí", se doporučuje, aby této činnosti byla přidělena priorita k zajištění rychlého přechodu k zlepšení funkčnosti a kvality informací poskytovaných BL.

Komise by měla zvážit zavedení závazných požadavků na formát a obsah expozičních scénářů, podobně jako u bezpečnostních listů (nařízení EU 2015/830, Požadavek na sestavení bezpečnostních listů). Současně je důležité objasnit úlohu přílohy expozicního scénáře ve vztahu k oddílům 1.3, 7 a 8 těla bezpečnostního listu (viz Přezkoumání REACH bod 3.2). To by pomohlo dosáhnout harmonizace, srozumitelnosti a ověřitelnosti sdělovaných informací.

Sekretariát ECHA:

ECHA by měla zvážit spuštění informační kampaně vysvětlující možnosti a dostupnost pokynů pro tvorbu smysluplnějších expozičních scénářů a využití efektivnějších způsobů k dosažení cílů všech právních předpisů, které se zaměřují na bezpečné používání chemikálií. Společně s průmyslovým odvětvím by mohly být vypracovány příklady osvědčených postupů pro expoziční scénáře, které splňují potřeby následných uživatelů.

Navrhnout a provést opatření, která zajistí určité automatické ověření obsahu zpráv o chemické bezpečnosti během kontroly úplnosti registračních dokumentací.

Je třeba lépe sledovat kvalitu zpráv o chemické bezpečnosti poskytovaných registranty.

Uspořádat kampaň o důležitosti zajištění akualizace dossierů a zpráv o chemické bezpečnosti.


Fórum:
Fórum by mělo zvážit opakování takového projektu buď jako REF, nebo jako pilotní projekt za několik let, přičemž by se více zaměřil na kvalitu informací rozšířených bezpečnostních listů. V takovém případě může být nezbytné, aby byly učiněny předběžná opatření k tomu, aby inspektoři byli obeznámeni s obsahem zpráv o chemické bezpečnosti / expozičních scénářích a aby prosazovali požadavky REACH. V té době by mohlo být zváženo zkoumání rozšířených bezpečnostních listů směsí.
Fórum by mělo i nadále podporovat dobrou spolupráci mezi vnitrostátními orgány členských států odpovědnými za různé aspekty řízení bezpečnosti chemických látek, jako je práce, životní prostředí a spotřebitelé. Budoucí projekty REF by proto měly být navrženy způsobem, který by byl atraktivní i pro začlenění dalších orgánů.
Členské státy/NEA:
Národní pracovní programy by měly být navrženy tak, aby podporovaly provádění působnosti projektu REF-5 a doporučily jeho zahrnutí do národních (vnitrostátních) prováděcích činností.
Řešit tu skutečnost, že mnozí následní uživatelé postaveni níže v dodavatelském řetězci stále ještě neobdrželi expoziční scénáře; doporučují se národní kampaně pro zlepšení pochopení zákonných povinností poskytovat expoziční scénáře. Toto podpoří šíření a používání informací o bezpečném používání.

Doporučuje se zahájit iniciativy zaměřené na pochopení, jak snadno prakticky využít expoziční scénáře. Zkušenosti a dokumentace připravená pro tento projekt by mohla být využita inspektory.

Národní kontrolní orgány by měly pracovat na dalších opatřeních, která by zajistila, že expoziční scénáře i rozšířené bezpečnostní listy jsou kvalitní (obsahují kvalitní a relvantní informace).Je potřeba zlepšit kvalitu informací poskytovaných v expozičních scénářích / rozšířených BL a zajistit užitečnost poskytovaných informací, aby "uživatelé" mohli vylepšit řízení rizik chemických látek.

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940