CASEC

POTŘEBUJETE ORGANIZÉR NA BEZPEČNOSTNÍ LISTY POUŽÍVANÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK A SMĚSÍ? NEBO POTŘEBUJETE I NĚCO NAVÍC?

Na základě dlouholetých zkušeností s vedením evidence chemických látek a aktualizací bezpečnostních listů na mnoha provozech vznikl pomocník:

Chemical Abstracts Service Evidence Center

CAS evidenční centrum

Software pro bezpečnostní listy

Díky němu získáváte dokonalý přehled o provozech (množství a charakteristika používaných látek) a máte vždy u každého výrobku dostupný aktuální bezpečnostní list, který aktualizujeme a sdílíme se všemi uživateli programu.

Dalším krokem při vývoji tohoto SW bylo zjednodušení a „urychlení" tvorby pravidel pro nakládání s žíravými a toxickými látkami a směsmi, které se podařilo generovat poémocí modulu Bezpečnostní Karta tak, že jsou připravena ihned k zaslání na projednání s místně příslušnou hygienickou stanicí. Zároveň si tyto "Bezpečnostní karty" tisknou a vyvěšují společnosti certifikované dle ISO 14001 pro všechny používané chemikálie na provozu. Tím plní požadavek na informovanost zaměstnanců o nebezpečí látek používaných na pracovišti pro zaměstnance (nejen pro žíravé a toxické látky) aniž by jim museli tisknout bezpečnostní listy (nyní více než 10 stránkové dokumenty).

Nespornou výhodou SW je soulad označení v bezpečnostním listu a na etiketě. Zároveň etiketu na výrobek si vytiskněte sami, bez nutnosti znát aktuálních požadavky nařízení CLP na obsah a rozměry etikety, což je programově nastaveno. Máte jistotu, že označení je z pohledu chemické legislativy v pořádku, včetně rozměrů grafických symbolů.

CO VŠECHNO VÁM PROGRAM UMOŽNÍ?

 • Vytvářet přehledy skladovaného množství a spotřeby CHLS dle provozů (možnost propojení informací s výstupy programů pro nákup).
 • Možnost aktuální kontroly a okamžitého zjištění výskytu SVHC látky v používaných produktech (Kandidátský seznam zvláště rizikových a omezených látek).
 • Možnost zjištění výskytu biocidních látek, látek dle Přílohy XVII, látek RoHS směrnice, látek vPvB a také dalších nebezpečných látek dle vašich interních restrikčních seznamů.
 • Zjištění množství vyrobené nebo dovezené látky obsažené v kompletním spektru výrobků pro potřeby registrace na Agentuře ECHA
 • Rychlý přístup k aktuálním verzím bezpečnostních listů dodaných výrobcem.
  • Bezpečnostní karty chemických látek
  • Pravidla pro nakládání s NCHLS dle § 44a zákona č.258/2000 Sb., snadno a rychle video
  • Automatická tvorba etikety výrobku v souladu s Nařízením CLP. video
  • Přehledy o množstvích látek dle třídy hořlavosti, popř. bodů vzplanutí. video
  • Rychlá tvorba přehledů jako podkladů pro vypracování:
   • havarijních plánů dle zákona o vodách
   • protokolů dle zákona o průmyslových haváriích
   • vyhodnocení dle zákona o ekologické újmě
   • roční bilanci těkavých organických látek (VOC) dle zákona o ochraně ovzduší
  • ADR karta pro skladníky o balení nebezpečné látky pro přepravu
  • CMR list vygenerovaný dle zadaných přepravovaných položek, včetně upozornění o ne/překročení podlimitního množství pro vynětí z ADR
  • Automatická tvorba bezpečnostního listu výrobku ze zadaného složení, v jazyce CZ, SK a AJ.
  • Automatický převod informací o nebezpečných směsích do Databáze MZdr CHLAP.
  • A mnoho dalších možností výstupů...

Od 1.února 2019 je spuštěna nová verze CASEC, kde kromě zcela nového designu se můžete těšit také na zcela nové funkcionality.

Především se jedná o

 • přehledné výstupy včetně piktogramů GHS a ADR symbolů
 • editace a úpravy výstupu před jejich dokončením
 • výstupy do 5 jazyků (CZ,SK,EN,PL,DE)
 • klasifikátor směsi přímo ze směsí
 • tvorba vlastních šablon bezpečnostních listů (opět customizovatelný formát) včetně inteligentní ch překladů do 5 jazyků
 • možnost zadání vlastní uživatelské klasifikace látek a její využití pro výpočet směsi
 • v detailu látky ihned uvidíte klasifikaci a označení látky podle Přílohy VI nařízení CLP a zároveň podle registrační dokumentace
 • okno pro UFI kódy směsí
 • zařazení položek dle Evropského katalogu výrobků (EU PCS) – využití pro oznamování směsí do evropského registru
 • možnost práce s více soubory najednou, rychlé kopírování /Drag and Drop/
 • URL odkaz na bezpečnostní list v každé položce, který můžete dále využít k odkazu na váš bezpečnostní list nebo jiný dokument
 • offline aktivní html stránka pro zaměstanance, kde mají přehled používaných výrobků se základními inforamcemi a přístupem k BL a Pravidlům KHS, popř. Bezpečnostní nebo ADR kartě. 

Zde je krátká ukázka designu a základních funkcí nového CASEC


uvodni-obrazovka-c2 vzor-c2      


Pokud máte zájem vyzkoušet si testovací verzi programu CASEC na 7 dní ZDARMA, prosím pošlete žádost na casec@consulteco.cz nebo info@consulteco.cz

Do předmětu vaší zprávy prosím napište "Požadavek na trial Casec" a uveďte kompletní kontaktní údaje, tj. název firmy, IČ firmy, jméno a příjmení, telefon a e-mail.

VÝHODY PROGRAMU

 • Jednoduché ovládání.
 • Rychlé přehledy pro BOZP, PO a EMS.
 • Program lze využít na neomezeném počtu PC stanic v rámci jedné licence.
 • Snadný přístup k aktuálním bezpečnostním listům pro všechny zaměstnance v rámci html výstupu na intranet, datovým listům, technickým listům, recepturám apod.
 • Možnost využití základní databáze již vložených bezpečnostních listů více než 6000 výrobků.
 • Eliminace chyb při zadávání informací o látkách (přednastavenými číselníky CAS, EINECS a Indexových čísel, názvosloví, přednastavených Seznamem klasifikovaných látek, přednastaveným zněním H a P pokynů). 
 • Pro zahraniční společnosti automatický převod informací do anglického a slovenského jazyka pro snadné reportování.
 • Ideální nástroj pro potřeby interních kontrol, kontrol státní správy a přehled pro audity kvality v životním prostředí.
 • Rozsáhlá databáze, více než 100 000 látek v českém, slovenském a anglickém jazyce.
 • Klasifikace dle Přílohy VI Nařízení CLP a klasifikace dle registrační dokumentace s možností jejich výběru do výpočtu automatickým klasifikátorem rizik pro zdraví člověka a rizik pro životní prostředí.

ŠKOLENÍ

Dvoudenní seminář pro uživatele CASEC. Více informací v záložce KURZY. 
Všichni jste srdečně vítáni.

CENÍK PROGRAMU CASEC platný od 01.02.2019 naleznete ke stažení zde.

Vybrané reference uživatelů SW CASEC

vybrane-reference

 

Consulteco s.r.o.

Táborská 922
293 01 Mladá Boleslav


GPS: 50°24'46.756"N, 14°54'48.009"E
E-mail:

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ing. Vokurková Radka

Jednatelka společnosti
E-mail: radka.vokurkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 331 771

Eva Koliášová

Konzultant
E-mail: eva.koliasova@consulteco.cz
Mobil: +420 604 906 976

Ing. Markéta Vojtková

Konzultant
E-mail: marketa.vojtkova@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Mgr. Radka Novotná

Správce databáze CASEC
E-mail: msds@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Technická podpora CASEC

Technická podpora
E-mail: casec@consulteco.cz
Mobil: +420 777 919 232

Fakturace

IČ: 29028451, DIČ: CZ29028451
E-mail: fakturace@consulteco.cz
Mobil: Tel.: +420 326 724 661, Fax.: +420 326 326 940